龟言此地之寒,鹤讶今年之雪上一句和下一句 - 88必发娱乐游戏文网 - 88必发娱乐游戏

龟言此地之寒,鹤讶今年之雪  88必发娱乐游戏

出自庾信的《小园赋
原文赏析:

 若夫一枝之上,巢夫得安巢之所;一壶之中,壶公有容身之地。况乎管宁藜床,虽穿而可座;嵇康锻灶,既煙而堪眠。岂必连洞房,南阳樊重之第;绿青锁,西汉王根之宅。余有数亩弊庐,寂寞人外,聊以拟伏腊,聊以避风雨。虽复晏婴近市,不求朝夕之利;潘岳面城,且适闲居之乐。况乃黄鹤戒露,非有意于轮轩;爰居避风,本无情于钟鼓。陆机则兄弟同居,韩康则舅甥不别,蜗角蚊睫,又足相容者也。(连洞房 一作:连闼洞房)

 尔乃窟室徘徊,聊同凿坯。桐间露落,柳下风来。琴号珠柱,书名玉杯。有棠梨而无馆,足酸枣而无台。犹得敧侧八九丈,纵横数十步,榆柳三两行,梨桃百余树。拔蒙密兮见窗,行敧斜兮得路。蝉有翳兮不惊,雉无罗兮何惧!草树混淆,枝格相交。山为篑覆,地有堂坳。藏狸并窟,乳鹊重巢。连珠细茵,长柄寒匏。可以疗饥,可以栖迟,崎岖兮狭室,穿漏兮茅茨。檐直倚而妨帽,户平行而碍眉。坐帐无鹤,支床有龟。鸟多闲暇,花随四时。心则历陵枯木,发则睢阳乱丝。非夏日而可畏,异秋天而可悲。

 一寸二寸之鱼,三杆两杆之竹。云气荫于丛著,金精养于秋菊。枣酸梨酢,桃?李?。落叶半床,狂花满屋。名为野人之家,是谓愚公之谷。试偃息于茂林,乃久羡于抽簪。虽无门而长闭,实无水而恒沉。三春负锄相识,五月披裘见寻。问葛洪之药性,访京房之卜林。草无忘忧之意,花无长乐之心。鸟何事而逐酒?鱼何情而听琴?

 加以寒暑异令,乖违德性。崔駰以不乐损年,吴质以长愁养病。镇宅神以霾石,厌山精而照镜。屡动庄舄之吟,几行魏颗之命。薄晚闲闺,老幼相携;蓬头王霸之子,椎髻梁鸿之妻。燋麦两瓮,寒菜一畦。风骚骚而树急,天惨惨而云低。聚空仓而崔嗓,惊懒妇而蝉嘶。

 昔草滥于吹嘘,籍文言之庆余。门有通德,家承赐书。或陪玄武之观,时参凤凰之墟。观受厘于宣室,赋长杨于直庐。遂乃山崩川竭,冰碎瓦裂,大盗潜移,长离永灭。摧直辔于三危,碎平途于九折。荆轲有寒水之悲,苏武有秋风之别。关山则风月凄怆,陇水则肝肠寸断。龟言此地之寒,鹤讶今年之雪。百灵兮倏忽,光华兮已晚。不雪雁门之踦,先念鸿陆之远。非淮海兮可变,非金丹兮能转。不暴骨于龙门,终低头于马坂。谅天造兮昧昧,嗟生民兮浑浑! 

拼音解读

 ruò fū yī zhī zhī shàng ,cháo fū dé ān cháo zhī suǒ ;yī hú zhī zhōng ,hú gōng yǒu róng shēn zhī dì 。kuàng hū guǎn níng lí chuáng ,suī chuān ér kě zuò ;jī kāng duàn zào ,jì yān ér kān mián 。qǐ bì lián dòng fáng ,nán yáng fán zhòng zhī dì ;lǜ qīng suǒ ,xī hàn wáng gēn zhī zhái 。yú yǒu shù mǔ bì lú ,jì mò rén wài ,liáo yǐ nǐ fú là ,liáo yǐ bì fēng yǔ 。suī fù yàn yīng jìn shì ,bú qiú cháo xī zhī lì ;pān yuè miàn chéng ,qiě shì xián jū zhī lè 。kuàng nǎi huáng hè jiè lù ,fēi yǒu yì yú lún xuān ;yuán jū bì fēng ,běn wú qíng yú zhōng gǔ 。lù jī zé xiōng dì tóng jū ,hán kāng zé jiù shēng bú bié ,wō jiǎo wén jié ,yòu zú xiàng róng zhě yě 。(lián dòng fáng yī zuò :lián tà dòng fáng )

 ěr nǎi kū shì pái huái ,liáo tóng záo pī 。tóng jiān lù luò ,liǔ xià fēng lái 。qín hào zhū zhù ,shū míng yù bēi 。yǒu táng lí ér wú guǎn ,zú suān zǎo ér wú tái 。yóu dé jī cè bā jiǔ zhàng ,zòng héng shù shí bù ,yú liǔ sān liǎng háng ,lí táo bǎi yú shù 。bá méng mì xī jiàn chuāng ,háng jī xié xī dé lù 。chán yǒu yì xī bú jīng ,zhì wú luó xī hé jù !cǎo shù hún xiáo ,zhī gé xiàng jiāo 。shān wéi kuì fù ,dì yǒu táng ào 。cáng lí bìng kū ,rǔ què zhòng cháo 。lián zhū xì yīn ,zhǎng bǐng hán páo 。kě yǐ liáo jī ,kě yǐ qī chí ,qí qū xī xiá shì ,chuān lòu xī máo cí 。yán zhí yǐ ér fáng mào ,hù píng háng ér ài méi 。zuò zhàng wú hè ,zhī chuáng yǒu guī 。niǎo duō xián xiá ,huā suí sì shí 。xīn zé lì líng kū mù ,fā zé suī yáng luàn sī 。fēi xià rì ér kě wèi ,yì qiū tiān ér kě bēi 。

 yī cùn èr cùn zhī yú ,sān gǎn liǎng gǎn zhī zhú 。yún qì yīn yú cóng zhe ,jīn jīng yǎng yú qiū jú 。zǎo suān lí zuò ,táo ?lǐ ?。luò yè bàn chuáng ,kuáng huā mǎn wū 。míng wéi yě rén zhī jiā ,shì wèi yú gōng zhī gǔ 。shì yǎn xī yú mào lín ,nǎi jiǔ xiàn yú chōu zān 。suī wú mén ér zhǎng bì ,shí wú shuǐ ér héng chén 。sān chūn fù chú xiàng shí ,wǔ yuè pī qiú jiàn xún 。wèn gě hóng zhī yào xìng ,fǎng jīng fáng zhī bo lín 。cǎo wú wàng yōu zhī yì ,huā wú zhǎng lè zhī xīn 。niǎo hé shì ér zhú jiǔ ?yú hé qíng ér tīng qín ?

 jiā yǐ hán shǔ yì lìng ,guāi wéi dé xìng 。cuī yīn yǐ bú lè sǔn nián ,wú zhì yǐ zhǎng chóu yǎng bìng 。zhèn zhái shén yǐ mái shí ,yàn shān jīng ér zhào jìng 。lǚ dòng zhuāng xì zhī yín ,jǐ háng wèi kē zhī mìng 。báo wǎn xián guī ,lǎo yòu xiàng xié ;péng tóu wáng bà zhī zǐ ,zhuī jì liáng hóng zhī qī 。jiāo mài liǎng wèng ,hán cài yī qí 。fēng sāo sāo ér shù jí ,tiān cǎn cǎn ér yún dī 。jù kōng cāng ér cuī sǎng ,jīng lǎn fù ér chán sī 。

 xī cǎo làn yú chuī xū ,jí wén yán zhī qìng yú 。mén yǒu tōng dé ,jiā chéng cì shū 。huò péi xuán wǔ zhī guān ,shí cān fèng huáng zhī xū 。guān shòu lí yú xuān shì ,fù zhǎng yáng yú zhí lú 。suí nǎi shān bēng chuān jié ,bīng suì wǎ liè ,dà dào qián yí ,zhǎng lí yǒng miè 。cuī zhí pèi yú sān wēi ,suì píng tú yú jiǔ shé 。jīng kē yǒu hán shuǐ zhī bēi ,sū wǔ yǒu qiū fēng zhī bié 。guān shān zé fēng yuè qī chuàng ,lǒng shuǐ zé gān cháng cùn duàn 。guī yán cǐ dì zhī hán ,hè yà jīn nián zhī xuě 。bǎi líng xī shū hū ,guāng huá xī yǐ wǎn 。bú xuě yàn mén zhī jī ,xiān niàn hóng lù zhī yuǎn 。fēi huái hǎi xī kě biàn ,fēi jīn dān xī néng zhuǎn 。bú bào gǔ yú lóng mén ,zhōng dī tóu yú mǎ bǎn 。liàng tiān zào xī mèi mèi ,jiē shēng mín xī hún hún ! 


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

小园赋译文

一枝之上,巢父便得栖身之处:一壶之中,壶公就有安居之地。何况管宁有藜木床榻,虽磨损穿破但仍可安坐;嵇康打铁之灶,既能取暖又可睡眠其上。难道一定要有南阳樊重那样门户连属的高堂大厦;西…展开

 一枝之上,巢父便得栖身之处:一壶之中,壶公就有安居之地。何况管宁有藜木床榻,虽磨损穿破但仍可安坐;嵇康打铁之灶,既能取暖又可睡眠其上。难道一定要有南阳樊重那样门户连属的高堂大厦;西汉王根那样绿色阶台、青漆门环的官舍!我有几亩小园一座破旧的小屋,寂寥清静与喧嚣尘世隔绝。姑且能与祭祀伏腊的阔屋相比,姑且能以此避风遮霜。虽像晏婴住宅近市,但不求朝夕之利;虽同潘岳面城而居,却可享安然闲居之乐。况且鹤鸣仅为警露,非有意乘华美之车;爰居鸟只是避风,本无心于钟鼓之祭。陆机、陆云兄弟也曾共同挤住一处,殷浩、韩伯舅甥相伴居住也不加区别。蜗牛之角,蚊目之睫,都足以容身。

 于是徘徊于土筑小屋之中,聊同于颜阖破避而逃的住处。梧桐零落纷落,柳下清风徐来。有珠柱之琴弹奏,有《玉杯》名篇诵读。棠梨茂郁而无宏奢宫馆,酸枣盛多而无华美台榭。还有不规则的小园八九丈,纵横几十步,榆柳两三行,梨桃百余棵。拨开茂密的枝叶即见窗,走过曲折的幽径可得路。蝉有树荫隐蔽不惊恐,雉无罗网捕捉不惧怕。草树混杂,枝干交叉。一篑土为山,一小洼为水。与藏狸同窟而居,与乳鹊并巢生活。细茵连若贯珠,葫芦绵蔓高挂。在此可以解饿,可以栖居。狭室高低不平,茅屋漏风漏雨。房檐不高能碰到帽子,户们低小直身可触眼眉。帐子简朴,床笫简陋。鸟儿悠闲慢舞,花随四时开落。心如枯木,寂然无绪;发如乱丝,蓬白不堪。不怕炎热的夏日,不悲萧瑟的秋天。

 游鱼一寸二寸,翠竹三竿两竿。雾气缭绕着丛生的蓍草,九月的秋菊采为金精。有酸枣酢梨、山桃郁李;积半床落叶,舞满屋香花。可以叫做野人之家,又可称为愚公之谷。在此卧息茂林之下乘荫纳凉,更可体味羡慕已久的散发隐居生活。园虽有门而经常关闭,实在是无水而沉的隐士。暮夏与荷锄者相识,五月受披裘者寻访。求葛洪药性之事,访京房周易之变。忘忧之草不能忘忧,长乐之花无心长乐。鸟何故而不饮鲁酒?鱼何情而出渊听琴?

 加之不能适应此地不同的时令,又违背自己的性情品行。如崔骃不乐而损寿,如吴质以长愁而患病。埋石降伏宅神,悬镜威吓山妖。常惹起庄舄思乡之情,曾几次如魏子神志昏聩。每到傍晚,闲室之中,老老少少,相携相依。有首如飞蓬之子,有椎髻布衣之妻。有燋麦两瓮,有寒菜一畦。骚骚风吹树木摇曳,惨惨天色阴云低沉。雀聚空仓聒噪,蝉惊蟋蟀同鸣。

 昔日草莽之人曾滥竽充数,承蒙皇恩家有余庆。家祖素性高洁,恩承皇上赐书。有时陪辇同游玄武阙,有时与驾共凤凰殿。如贾谊观受釐于宣室,如扬雄赋《长杨》于直庐。

 继而便崩川竭,冰碎瓦裂。大盗乱国,梁朝的光辉永远熄灭。经历如三危山路直辔摧折,艰险如九折坂上平途断裂。像荆轲寒水悲吟,像苏武秋风诀别,关山风月因思乡凄怆,陇头流水使旰肠断绝。龟诉北方之寒,故国沦丧;鹤叹今年之雪,不寒而栗。百年呵,弹指一挥;华年呵,老之将至。未雪坎坷耻辱的不幸厄运,又念如鸿雁远去滞留不返。不能如雀雉入淮海而变,不能如金丹于鼎中九转。不是暴腮点额于龙门,以身殉节;而是骐骥负车悲鸣马坂,屈辱难言。诚信天道呵,昏昧不仁;慨叹人们呵,不能了解我的苦衷。

折叠

相关赏析

小园赋赏析

梁武帝承圣三年(554),庾信奉命出使西魏,当时西魏大军正南侵江陵。他被迫留在长安,屈仕敌国。以后又仕北周,官至骠骑将军开府仪同三司,官位虽高,心里却非常痛苦,常常思念祖国。“若夫…展开

 梁武帝承圣三年(554),庾信奉命出使西魏,当时西魏大军正南侵江陵。他被迫留在长安,屈仕敌国。以后又仕北周,官至骠骑将军开府仪同三司,官位虽高,心里却非常痛苦,常常思念祖国。

 “若夫一枝之上,巢父得安巢之所,一壶之中壶公有容身之地。管宁藜床,虽穿而可座;嵇康锻灶,既煗而堪眠。”“数亩敝庐,寂寞人外”,便可“聊以拟伏腊,聊以避风霜”。开篇作者敞开胸襟表明了自己不贪荣华富贵的豁达淡泊的处世志趣。可是事与愿违,诗人追求淡泊,可心灵却始终无法宁静;不想做异国之官,却无奈地被强加上高官厚禄。“黄鹤戒露,非有意于轮轩;爰居避风,本无情于钟鼓”,诗人本想为自己受惊的灵魂,寻找一个安静的庇所,却身不由己的上了官船无法脱身。霜露降临时高鸣相警的黄鹤,只是为了戒备灾害;预见海灾的海鸟爰居,只是为了避难。故国梁朝灭亡、辗转偷安于北方各国的诗人庾信,在“龟言此地之寒,鹤讶今年之雪”的惶恐中无奈地流落异国。

 诗人在异国他乡的“窟室徘徊”,意欲“聊同凿坯”,但他徒有归隐的志向,却没有归隐的机遇,他幻想象颜阖一样凿壁逃遁,在“桐间露落,柳下风来”中寻求心灵的安宁。却无奈地被敌国的高官厚禄囚禁,他虽然身体躲在“蝉有翳兮不惊,雉无罗兮何惧”的小园,却摆不脱“檐直倚而妨帽,户平行而碍眉”的精神压力。生活上的安乐,始终不能弥补精神的空虚与困惑。诗人处在一种特殊的政治境遇中,虽然在敌国做官待遇优厚,但他仕宦敌国的耻辱始终不能释怀,他被自己不能保留“不事二主”的操守折磨的心如“历陵枯木”,发如“睢阳乱丝”。历陵枯木虽然曾经中枯而更茂,可对作者而言,梁国早已覆灭,梦幻中的可能枯而复苏的豫章树,却无论如何都不能再生发了。曾经“或陪玄武之观,时参凤凰之墟。观受厘于宣室,赋长杨于直庐”的人生经历,使他对国耻君恩根深蒂固而不能忘怀, 可是仅仅凭借他的一己之力,根本不可能转日回天。他屈从了,不但无法报国,还转而为敌国效力,过去的他一去不复返了,他带着沉重的精神枷锁悲哀痛心,所以他看到自己发如雎阳乱丝,就象当年墨子见素丝而泣一样,再也找不回生命蓬勃的痕迹了。

 小园中的种种景物对于诗人而言,是“非夏日而可畏,异秋天而可悲”,是“草无忘忧之意,花无长乐之心”。能够引起诗人心灵共鸣与感情契合的,只剩下“鸟何事而逐酒?鱼何情而听琴?”《庄子·至乐》中那只“不敢食一脔,不敢饮一杯,三日而死”的海鸟,正是诗人异国做官的惶恐心理写照。诗人的心在“风骚骚而树急”的狂乱中,在“天惨惨而云低”的愁郁中,如“聚空仓”聒噪的“麻雀”一样焦躁不安,又如爬在黑暗中的蟋蟀随着蝉鸣声盲目地嘶叫。诗人惊惧不安、诚惶诚恐的灵魂茫茫然不知该飘向何方。

 在经历了“山崩川竭,冰碎瓦裂,大盗潜移,长离永灭”后,诗人一直在“关山则风月凄怆,陇水则肝肠寸断。”的悲伤中度日,他在病中“屡动庄舄之吟”,在神志迷惑中“几行魏颗之命”。他恍恍惚惚在梦幻中,思念自己的家国。晃动在眼前的却是“落叶半床,狂花满屋”的凄凉,落叶象征着诗人枯萎颓废的心,狂花象征着诗人飘飘荡荡的灵魂。晚年羁留北朝的诗人已经感到“百灵兮倏忽,光华兮已晚”,在忧思摧人老,岁月不饶人的境况下,诗人“不雪雁门之踦,先念鸿陆之远”不但无法改变过去不幸的命运,而且到死也不可能结束飘荡的生活,这是人生绝望的哀叹,无奈的呼唤。“非淮海兮可变,非金丹兮能转”,他始终无法适应异国的生存状态。他悔恨“不暴骨于龙门”的当初,他哀叹“终低头于马坂”的可悲,要是没有当初“鲤鱼登上龙门”的荣耀,落榜做一个小人物,诗人的灵魂又怎么会被鞭打的鲜血淋漓呢?诗人狂乱中欲哭无泪,欲歌无声的彷徨,表达了一种无可救药的精神伤痛,而这种伤痛又是由于无可奈何的命运造成的。问普天下芸芸众生,又有那个救世主能够挽救这不幸动荡的乱世呢?又有那个盖世英雄能够主宰自己的命运呢?

 庾信回天无术避世不能的痛苦,是人类共通的无法摆脱的心灵的苦难。《小园赋》的难能可贵,就在于它写出了生命的不安定与人生纯然的痛苦。庾信对于苦难与伤痛前所未有的体验,是个体生命无法抗拒的生存体验;同时《小园赋》深刻地抒发了是人性本质中蕴含的死而不屈的情感力量。

折叠

作者介绍

庾信 庾信 庾信(513—581)字子山,小字兰成,北周时期人。南阳新野(今属河南)人。他以聪颖的资质,在梁这个南朝文学的全盛时代积累了很高的文学素养,又来到北方,以其沉痛的生活经历丰富了创作的内容,并多少接受了北方文化的某些因素,从而形成自己的独特面貌。…详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。88必发娱乐游戏文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.trbble.com/juzi/4369.html

名句类别

庾信的诗词

热门名句

热门成语


Copyright © 2011-2018 |88必发娱乐游戏文网 | 赣ICP备18007976号 |关于我们|